01/01/2008

Phần mềm Proteus v.6.9 professional

Theo yêu cầu của môt số bạn

yêu thích điện tử ,tôi post lại phần mềm chuyên nghiệp

Proteus v.6.9 (ARES 6 pro,ISIS 6 pro)


Proteus v.6.9 professional sp4 (phiên bản đầy đủ - miễn phí)
Xem thêm thông tin về chương trình này
(25MB gồm 5 phần + 1 license)

Cài đặt:

1-Bước 1:Tải file

Trước tiên download cả thư mục gồm 6 file (5 phần và license).

prosys6.9.04.part1.rar
prosys6.9.04.part2.rar
prosys6.9.04.part3.rar
prosys6.9.04.part4.rar
prosys6.9.04.part5.rar
licence.lxk

2-Bước2:Cài đặt

Mở "prosys6.9.04.part1.rar" (cùng winrar), và click đôi file (Prosys.6.9.04.exe).

-Click "Next lại và click vào "Change..." button và chọn đường dẫn để install,sau đó click "Next".

-Click Next tiếp và click "Install" và chờ để install.

3-Bước3:Đăng ký

-Sau khi cài đặt hoàn thành,mở "license manager" từ start menu.

-Trong cửa sổ "License manager", click "Brows for Key files" và chọn "License.lxk".

-Click "Install" rồi đóng license manager.Công việc đã hoàn tất.

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ban cho minh cai pass cai dat di Ban

18/05/2009, 18:47  
Blogger HanoiWap said...

Đã có licence.lxk để đăng ký rồi mà

11/11/2009, 00:12  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home